Vedtægter​ ​for​ ​SPOT​ ​Festival

§​ ​1​ ​NAVN​ ​OG​ ​HJEMSTED
Stk.​ ​1:​​ ​Den​ ​selvejende​ ​institutions​ ​navn​ ​er​ ​SPOT​ ​Festival,​ ​herefter​ ​kaldet​ ​SPOT.
Stk.​ ​2:​​ ​SPOT​ ​er​ ​stiftet​ ​17.11.2009​ ​af​ ​Dansk​ ​Musiker​ ​Forbund,​ ​Dansk​ ​Artist​ ​Forbund,​ ​DJBFA,​ ​DPA, spillesteder.dk,​ ​DUP​ ​-​ ​Danske​ ​Uafhængige​ ​Pladeselskaber,​ ​ORA​ ​–​ ​Organisationen​ ​af​ ​Rytmiske Amatørmusikere,​ ​Festivaldanmark​ ​samt​ ​MXD​ ​–​ ​Music​ ​Export​ ​Denmark.
Stk.​ ​3:​​ ​SPOTs​ ​hjemsted​ ​er​ ​Aarhus​ ​Kommune.

§​ ​2​ ​FORMÅL
Stk.​ ​1:​​ ​Med​ ​udgangspunkt​ ​i​ ​rockmusikken​ ​og​ ​beslægtede​ ​genremæssige​ ​musikudtryk,​ ​at​ ​arbejde for​ ​en​ ​national​ ​og​ ​international​ ​styrkelse​ ​og​ ​udvikling​ ​af​ ​dansk​ ​musik.​ ​At​ ​præsentere​ ​nyere​ ​dansk musik​ ​nationalt​ ​og​ ​internationalt​ ​primært​ ​gennem​ ​produktion​ ​af​ ​en​ ​årlig​ ​festival.​ ​Gennem professionelle​ ​kunstneriske​ ​møde-​ ​og​ ​formidlingsplatforme​ ​at​ ​styrke​ ​dansk​ ​kunstformidling, musikeksport​ ​og​ ​netværk.

§​ ​3​ ​FINANSIERING
Stk.​ ​1:​​ ​SPOT​ ​finansieres​ ​blandt​ ​andet​ ​af​ ​tilskud​ ​fra​ ​Statens​ ​Kunstfonds​ ​Projektstøtteudvalg​ ​for Musik,​ ​Aarhus​ ​Kommune​ ​og​ ​fonde,​ ​samt​ ​af​ ​egenindtægter.
Stk.​ ​2:​​ ​SPOT​ ​kan​ ​desuden​ ​varetage​ ​opgaver​ ​og​ ​indgå​ ​i​ ​samarbejder,​ ​som​ ​helt​ ​eller​ ​delvist finansieres​ ​ved​ ​egenindtægter​ ​og​ ​tilskud​ ​fra​ ​anden​ ​side.

§​ ​4​ ​BESTYRELSEN
Stk.​ ​1:​​ ​Bestyrelsen​ ​er​ ​SPOTs​ ​øverste​ ​myndighed.
Stk.​ ​2:​ ​​Bestyrelsen​ ​består​ ​af​ ​7​ ​medlemmer:

 • Formand​ ​udpeget​ ​af​ ​ROSA
 • 1​ ​medlem​ ​udpeget​ ​af​ ​MXD
 • 1​ ​medlem​ ​udpeget​ ​af​ ​DJBFA​ ​og​ ​DPA​ ​i​ ​fællesskab
 • 1​ ​medlem​ ​udpeget​ ​af​ ​DAF​ ​og​ ​DMF​ ​i​ ​fællesskab
 • 3​ ​medlemmer​ ​udpeget​ ​af​ ​bestyrelsen.​ ​Udpegningen​ ​af​ ​disse​ ​skal​ ​sikre,​ ​at​ ​der​ ​i​ ​den​ ​samledebestyrelse​ ​er​ ​den​ ​fornødne​ ​ledelsesmæssige,​ ​kultur-​ ​og​ ​kunstfaglige,​ ​politiske, forretningsmæssige,​ ​juridiske​ ​og​ ​økonomiske​ ​baggrund.​ ​Mindst​ ​ét​ ​af​ ​de​ ​udpegede medlemmer​ ​skal​ ​have​ ​internationale​ ​kompetencer​ ​og​ ​erfaringer.

Stk.​ ​3​:​ ​Næstformand​ ​vælges​ ​blandt​ ​bestyrelsens​ ​medlemmer.
Stk.​ ​4:​​ ​Bestyrelsesmedlemmer​ ​udpeges​ ​for​ ​en​ ​periode​ ​på​ ​fire​ ​år.
Stk.​ ​5:​​ ​Et​ ​bestyrelsesmedlem​ ​kan​ ​maksimalt​ ​sidde​ ​i​ ​bestyrelsen​ ​i​ ​en​ ​sammenhængende​ ​periode​ ​på 8​ ​år.
Stk.​ ​6:​​ ​Bestyrelsen​ ​sammensættes,​ ​så​ ​fornyelse,​ ​dynamik​ ​og​ ​diversitet​ ​i​ ​denne​ ​sikres.
Stk.​ ​7:​​ ​Et​ ​medlem​ ​af​ ​bestyrelsen​ ​kan​ ​ekskluderes,​ ​såfremt​ ​et​ ​kvalificeret​ ​flertal​ ​på​ ​2/3​ ​af bestyrelsens​ ​øvrige​ ​medlemmer​ ​vurderer,​ ​at​ ​medlemmet​ ​modarbejder​ ​eller​ ​skader​ ​SPOTs​ ​virke​ ​og formål,​ ​eller​ ​disponerer​ ​i​ ​strid​ ​med​ ​SPOTs​ ​vedtægter.

§​ ​5​ ​BESTYRELSENS​ ​ANSVAR​ ​OG​ ​MØDER
Stk.​ ​1:​​ ​Bestyrelsen​ ​fastsætter​ ​institutionens​ ​strategiske​ ​mål​ ​og​ ​har​ ​det​ ​overordnede​ ​ansvar​ ​for SPOTs​ ​drift.
Stk.​ ​2:​​ ​Bestyrelsen​ ​ansætter​ ​og​ ​afskediger​ ​SPOTs​ ​daglige​ ​leder.​ ​​​Den​ ​daglige​ ​leder​ ​tegner​ ​SPOTs virksomhed​ ​og​ ​forestår​ ​alle​ ​institutionens​ ​administrative​ ​og​ ​driftsmæssige​ ​opgaver​ ​og​ ​spørgsmål, herunder​ ​ansættelse​ ​og​ ​afskedigelse​ ​af​ ​det​ ​øvrige​ ​personale.
Stk.​ ​3:​​ ​Bestyrelsen​ ​fastsætter​ ​selv​ ​en​ ​forretningsorden​ ​for​ ​sit​ ​arbejde.​ ​Forretningsordenen​ ​skal bl.a.​ ​indeholde​ ​bestemmelser​ ​om:

 1. Konstituering
 2. Valg​ ​af​ ​næstformand
 3. Konstitueringsperiodens​ ​længde
 4. Valg​ ​af​ ​to​ ​bestyrelsesmedlemmer​ ​til​ ​tegning​ ​af​ ​institutionen​ ​i​ ​tilfælde​ ​af formandens​ ​og/eller​ ​den​ ​daglige​ ​leders​ ​forfald,​ ​jf.​ ​§6,​ ​stk.​ ​1.
 5. Arbejdsdeling
 6. Tilsyn​ ​med​ ​den​ ​daglige​ ​ledelse
 7. Mødeindkaldelse,​ ​mødereferater
 8. Seminarer
 9. Dialogmøder
 10. Regnskabskontrol
 11. Inhabilitet
 12. Tavshedspligt
 13. Bestyrelsens​ ​selvevaluering
 14. Hvem​ ​der​ ​udtaler​ ​sig​ ​offentligt​ ​på​ ​bestyrelsens​ ​vegne

Stk.​ ​4:​​ ​Bestyrelsen​ ​afholder​ ​mindst​ ​4​ ​årlige​ ​møder.​ ​Formanden​ ​eller​ ​den​ ​daglige​ ​leder​ ​kan​ ​indkalde til​ ​yderligere​ ​møder​ ​efter​ ​behov.​ ​Et​ ​flertal​ ​i​ ​bestyrelsen​ ​kan​ ​til​ ​enhver​ ​tid​ ​forlange​ ​indkaldt​ ​til​ ​et bestyrelsesmøde.
Stk.​ ​5:​​ ​Bestyrelsen​ ​er​ ​beslutningsdygtig,​ ​når​ ​et​ ​flertal​ ​af​ ​bestyrelsens​ ​medlemmer​ ​er​ ​til​ ​stede​ ​– blandt​ ​disse​ ​enten​ ​formand​ ​eller​ ​næstformand.
Stk.​ ​6:​​ ​Beslutninger​ ​træffes​ ​ved​ ​almindeligt​ ​stemmeflertal.​ ​Ved​ ​stemmelighed​ ​tæller​ ​formandens stemme​ ​dobbelt.

§​ ​6​ ​TEGNING​ ​OG​ ​FULDMAGT
Stk.​ ​1:​​ ​Bestyrelsen​ ​tegnes​ ​af​ ​formanden​ ​og​ ​den​ ​daglige​ ​leder​ ​i​ ​fællesskab.​ ​Ved​ ​forfald​ ​af​ ​én​ ​eller begge,​ ​overtager​ ​et/to​ ​øvrige​ ​bestyrelsesmedlemmer​ ​i​ ​forening​ ​tegningen.​ ​Disse​ ​udpeges​ ​som​ ​en del​ ​af​ ​bestyrelsens​ ​konstituering.
Stk.​ ​2:​​ ​Bestyrelsen​ ​kan​ ​give​ ​den​ ​daglige​ ​leder​ ​fuldmagt​ ​til​ ​at​ ​afholde​ ​alle​ ​løbende​ ​udgifter​ ​og​ ​at indgå de forpligtende aftaler, som vedrører institutionens løbende drift og aktiviteter.
Stk.​ ​3:​​ ​Bestyrelsen​ ​kan​ ​delegere​ ​sin​ ​tegningsret​ ​vedrørende​ ​konkrete​ ​dispositioner​ ​til​ ​den​ ​daglige leder​ ​i​ ​henhold​ ​til​ ​beslutningsprotokollat​ ​(prokura).

§​ ​7​ ​HÆFTELSE
Stk.​ ​1:​​ ​For​ ​SPOTs​ ​økonomiske​ ​forpligtigelser​ ​hæfter​ ​alene​ ​institutionens​ ​formue.

§​ ​8​ ​BUDGET,​ ​REGNSKAB​ ​OG​ ​REVISION
Stk.​ ​1:​​ ​SPOT​ ​er​ ​omfattet​ ​af​ ​bestemmelserne​ ​i​ ​lov​ ​og​ ​bekendtgørelse​ ​om​ ​økonomiske​ ​og administrative​ ​forhold​ ​for​ ​modtagere​ ​af​ ​driftstilskud​ ​fra​ ​Kulturministeriet.
Stk.​ ​2:​​ ​SPOTs​ ​regnskabsår​ ​følger​ ​kalenderåret.
Stk.​ ​3:​​ ​SPOT​ ​skal​ ​senest​ ​to​ ​måneder​ ​før​ ​regnskabsårets​ ​begyndelse​ ​indsende​ ​et​ ​budget​ ​til​ ​den tilsynsførende​ ​myndighed​ ​med​ ​henblik​ ​på​ ​godkendelse.
Stk.​ ​4:​​ ​SPOT​ ​skal​ ​senest​ ​seks​ ​måneder​ ​efter​ ​regnskabsårets​ ​afslutning​ ​indsende​ ​en​ ​af​ ​bestyrelsen godkendt​ ​og​ ​underskrevet​ ​årsrapport.​ ​Årsrapporten​ ​skal​ ​være​ ​revideret​ ​af​ ​en​ ​statsautoriseret revisor.

§​ ​9​ ​VEDTÆGTER
Stk.​ ​1:​​ ​Vedtægterne​ ​fastsættes​ ​af​ ​SPOTs​ ​bestyrelse.
Stk.​ ​2:​​ ​Vedtægtsændringer​ ​kan​ ​kun​ ​besluttes,​ ​når​ ​3/4​ ​af​ ​den​ ​samlede​ ​bestyrelse​ ​stemmer​ ​herfor.
Stk.​ ​3:​​ ​Vedtægtsændringer​ ​skal​ ​godkendes​ ​af​ ​Statens​ ​Kunstfonds​ ​Projektstøtteudvalg​ ​for​ ​Musik​ ​før de​ ​træder​ ​i​ ​kraft.

§​ ​10​ ​OPLØSNING
Stk.​ ​1:​​ ​Beslutning​ ​om​ ​SPOTs​ ​opløsning​ ​kan​ ​kun​ ​træffes,​ ​når​ ​3/4​ ​af​ ​den​ ​samlede​ ​bestyrelse stemmer​ ​herfor.
Stk.​ ​2:​​ ​I​ ​tilfælde​ ​af​ ​opløsning​ ​skal​ ​eventuelt​ ​overskydende​ ​midler​ ​anvendes​ ​til​ ​fremme​ ​af​ ​de​ ​i​ ​§​ ​2 nævnte​ ​formål​ ​efter​ ​godkendelse​ ​af​ ​Statens​ ​Kunstfonds​ ​Projektstøtteudvalg​ ​for​ ​Musik.

§​ ​11​ ​Overgangsordning
Stk.​ ​1​:​ ​Disse​ ​vedtægter​ ​træder​ ​i​ ​kraft​ ​med​ ​virkning​ ​fra​ ​1.​ ​november​ ​2017​ ​under​ ​forudsætning​ ​af, at​ ​vedtægterne​ ​vedtages​ ​af​ ​SPOTs​ ​repræsentantskab,​ ​og​ ​godkendes​ ​af​ ​Statens​ ​Kunstfonds Projektstøtteudvalg​ ​for​ ​Musik​ ​forinden.
Stk.​ ​2:​​ ​For​ ​første​ ​udpegnings-​ ​og​ ​valgrunde​ ​gennemført​ ​i​ ​forbindelse​ ​med​ ​ikrafttrædelse​ ​af nærværende​ ​vedtægter​ ​gælder,​ ​at:

 • Formand​ ​udpeges​ ​af​ ​ROSA​ ​for​ ​en​ ​fireårig​ ​periode
 • 1​ ​medlem​ ​udpeges​ ​af​ ​MXD​ ​for​ ​en​ ​fireårig​ ​periode
 • 1​ ​medlem​ ​udpeges​ ​af​ ​DJBFA​ ​og​ ​DPA​ ​i​ ​fællesskab​ ​for​ ​en​ ​toårig​ ​periode
 • 1​ ​medlem​ ​udpeges​ ​af​ ​DAF​ ​og​ ​DMF​ ​i​ ​fællesskab​ ​for​ ​en​ ​toårig​ ​periode
 • 1​ ​medlem​ ​udpeges​ ​af​ ​bestyrelsen​ ​for​ ​en​ ​toårig​ ​periode
 • 2​ ​medlemmer​ ​udpeges​ ​af​ ​bestyrelsen​ ​for​ ​en​ ​fireårig​ ​periode

Personer​ ​som​ ​ubrudt​ ​har​ ​siddet​ ​i​ ​SPOTs​ ​bestyrelse​ ​i​ ​mere​ ​end​ ​fire​ ​år​ ​i​ ​perioden​ ​frem​ ​til​ ​vedtagelse af​ ​nærværende​ ​vedtægter,​ ​vil​ ​ved​ ​vedtægternes​ ​ikrafttrædelse​ ​(se​ ​§11,​ ​stk.​ ​1)​ ​kun​ ​ubrudt​ ​kunne modtage​ ​valg​ ​til​ ​bestyrelsespost​ ​i​ ​institutionen​ ​én​ ​gang.
Stk.​ ​3:​​ ​Hele​ ​§11​ ​udgår​ ​af​ ​SPOTs​ ​vedtægter,​ ​når​ ​processen​ ​beskrevet​ ​i​ ​§11​ ​stk.​ ​1​ ​og​ ​stk.​ ​2​ ​er gennemført.

Vedtaget​ ​af​ ​SPOTs​ ​repræsentantskab​ ​16-10-2017
Godkendt​ ​af​ ​Statens​ ​Kunstfonds​ ​Projektstøtteudvalg​ ​for​ ​Musik​ ​23-11-2017

[akauth]

Aarhus Volume ● Stechers ● Safeticket ● VoxHall ● Radar ● Atlas  ● Train  ● Fairbar ● Clemens Gastro & Bar ● Tape  ● Studenterhuset Aalborg ● RMC – Rhythmic Music Conservatory ● Studenterrådet ved Aarhus Universitet ● P6 Beat ● Aamer Khan ● KarriereKanonen ● DUP – Danske Uafhængige Pladeselskaber ● Dotnamics ● DJM – Det Jyske Musikkonservatorium ● Sønderborghus ● ORA & Uhørt ● Nygadehuset ● Tobakken ● Femmøller Efterskole ● Idrætshøjskolen Aarhus ● Rudehøj Efterskole ● Testrup Højskole ● Brandbjerg Højskole  ● Factory 92 ● DeConcert ● Aarhus Record Fair ● Aarhus Calling ● det turkise telt  ● Días Nórdicos ● HeadQuarters ● Aarhus Echo ● Aarhus Sinfonietta ● Aarhus Jazz Orchestra ● Spoken Word Festival ● Kvindemuseet i Aarhus ● SPOT on Greenland ● Feum ● Westside Music Sweden  ● SMAL ● Sydhavnen ● Across The Floor ● Aftryk Festival  ● Strøm ● Copenhagen Music ● Musikbunkeren ● SPOT The Future ● Ja Ja Ja ● Mono goes Metal ● Silent Events ● Part Time Records ● Sherwood Records ● Tapetown Studio ● Go Green With Aarhus ● Clouds Hill ● HiFi Klubben ● Mads Nørgaard ● Trævarefabrikernes UDSALG ● VIU Eyewear ● Øst for Paradis ● iL Locale Smash! ● Bang! Pow! ● Wonderwhy x We Are Sururban ● Crunchy Frog ● Rock the Region ● Metal på Train ● Shordwood ● CPH Music ● RECession ●  Music City Network ● Pipeline ● Excite ● Kansas City/MudCity ● Limbo ● Luger ● Way Up North ● GRISK

SPOT Festival ● Vester Allé 15 ● 8000 Aarhus C ● Tlf: 8612 8444 ● info@spotfestival.dk